Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHÂTEAU DU TIRONDET
per 01/01/2022

Deze algemene voorwaarden vormen een wezenlijk onderdeel van de huurovereenkomst tussen de gast (hierna te noemen 'huurder') en CHÂTEAU DU TIRONDET, Le Tirondet, 23110 SANNAT, SIRET 894 626 407 00015 (verder te noemen 'verhuurder') en zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Château du Tirondet. Door reservering en aanbetaling bevestig je dat je kennis hebt genomen van de inhoud hiervan en dat je akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Château du Tirondet.


RESERVERING, BETALING EN ANNULERING
Na ontvangst van een reserveringsaanvraag zendt verhuurder, indien er beschikbaarheid is, per e-mail een huurovereenkomst ter bevestiging. Bij deze e-mail zitten tevens deze Algemene Voorwaarden en de factuur voor 50% van de huurprijs, die als aanbetaling geldt. Deze aanbetaling dient te worden overgemaakt binnen 7 dagen na het versturen van deze bevestiging. De reservering is definitief zodra deze aanbetaling is ontvangen. Is het gehele bedrag niet binnen genoemde termijnen door de verhuurder ontvangen, dan zijn wij
gerechtigd de overeenkomst, binnen een week na een herinnering per email, eenzijdig te ontbinden en vervalt hiermee de reservering en enige vorm van of recht op restitutie.

De resterende 50% dient te worden betaald uiterlijk 45 dagen voor aankomst. Indien korter dan 45 dagen voor aankomst wordt geboekt, is het volledige bedrag bij reservering verschuldigd.

Het wijzigen of annuleren van een reservering dient uitsluitend per email te geschieden. Het wijzigen van de reservering geschiedt in overleg en op basis van beschikbaarheid. Het verminderen van het aantal geboekte nachten wordt gezien als een gedeeltelijke annulering. Op een gehele of gedeeltelijke annulering zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering of wijziging worden kosten in rekening gebracht:
- Bij annulering tot de 181ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 10% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 180ste tot de 91ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 90ste tot de 46ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 45ste dag tot en met de eerste verblijfsdag of latere verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. Een no-show valt hier ook onder.

De dag waarop de schriftelijke annulering (e-mail) binnenkomt, geldt als datum van waaraf de annuleringskosten worden berekend. Een eventuele annuleringsverzekering dient door huurder zelf te worden afgesloten. Indien verhuurder een reservering moet annuleren, wordt het betaalde huurbedrag en eventuele borgsom terugbetaald. In geval van annulering van de zijde van de verhuurder zal verhuurder in overleg met huurder trachten een alternatief te vinden. Indien door een door verhuurder niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de gereserveerde accommodatie onbewoonbaar of moeilijk bewoonbaar wordt (bijvoorbeeld bij brand, wateroverlast, technische storingen of ander van buitenkomend onheil), kan verhuurder daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien huurder een reservering wil annuleren of het verblijf eerder wil beëindigen omwille van bijvoorbeeld oorlogen, pandemie, COVID, natuurrampen, (medisch) reisverbod en/of een negatief (medisch) reisadvies is verhuurder genoodzaakt de normale annuleringsvoorwaarden te hanteren. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt daarom door verhuurder aangeraden.

BIJKOMENDE KOSTEN
Extra gemaakte kosten tijdens het verblijf (maaltijden, dranken, eindschoonmaak, etc.) dienen à contant te worden afgerekend voor vertrek. Wij accepteren Visa, Mastercard, Maestro PIN, euro's cash, en Franse bankchèques.

AANKOMST EN VERTREK
De gehuurde accommodatie kan door de huurder op de aankomst dag niet eerder dan 16:00 of later dan 19:00 uur betrokken worden. Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 10:00 uur te zijn verlaten. Indien er niet aan de aangegeven check-uit tijd wordt gehouden kunnen er extra kosten worden berekend, welke worden ingehouden van de borgsom.

OVERLAST
De verhuurder verplicht zich om na melding door de huurder van overlast, die wordt veroorzaakt
door andere huurders, passende maatregelen te nemen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor
ongemak en/of overlast welke buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder door derden
wordt veroorzaakt

ZWEMBAD
Enkel bij verhuurder geregistreerde gasten van een accommodatie mogen gebruik maken van het zwembad. Het gebruik van het zwembad is echter geheel op eigen risico. Kinderen onder de 8 jaar en/ of zonder zwemdiploma's mogen nooit zonder toezicht van hun ouders of volwassen begeleiders van het zwembad gebruik maken. Verhuurder aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het gebruik van het zwembad.

MAXIMAAL AANTAL PERSONEN
Het is niet toegestaan een accommodatie met meer personen te betrekken of gebruik te maken van faciliteiten op het terrein dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor –na overleg voorafgaand aan de huurperiode- schriftelijk toestemming is verleend door de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd bij het overschrijden van het normaantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de accommodatie te weigeren of te ontzeggen.

BORGSOM
Door verhuurder wordt van huurder een borgsom gevraagd. Deze borgsom dient ten laatste bij aankomst te worden voldaan. De verhuurder beheert deze borg tot na de huurperiode. Indien geen schade is veroorzaakt aan de gehuurde accommodatie, er geen vermissingen van inventaris worden geconstateerd, zoals omschreven in de informatiemap in de accommodatie en alle bijkomende kosten zijn voldaan, wordt de borgsom in het geheel binnen 7 dagen terugbetaald. Verhuurder is gerechtigd schade of vermissing op de borgsom in te houden.

SCHOONMAAK
Bij vertrek dient de accommodatie opgeruimd en bezemschoon te worden achtergelaten. Prullenbakken dienen te zijn geleegd en vuilniszakken afgesloten in de container naast de grote parkeerplaats te worden gedeponeerd. In de accommodatie tref je een lijst met richtlijnen voor afvalscheiding. Glas dient te worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers in het dorp Sannat. Is dit niet het geval, dit ter beoordeling van de verhuurder, dan wordt alsnog een deel van de borg ingehouden als vergoeding voor extra te verrichten schoonmaakwerk.

HUISDIEREN
Op ons domaine zijn huisdieren niet toegestaan.

PROBLEMEN, KLACHTEN
Mocht huurder onverhoopt klachten hebben of zaken aantreffen die niet in orde zijn, dan is het raadzaam deze direct aan verhuurder kenbaar te maken, zodat verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld de klacht zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Klachten achteraf worden door verhuurder niet in behandeling genomen.

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER
De huurder dient schade die is veroorzaakt aan het gehuurde meteen te melden aan verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de overeengekomen huurperiode is ontstaan. Ook voor eventuele bijkomende kosten is de huurder volledig aansprakelijk. Verhuurder is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten zijn geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder. De in de accommodatie aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nageleefd.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de huurder of aan degenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde verblijven, ongeacht de oorzaak daarvan.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen
van overmacht. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen.

De foto's die door verhuurder worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die worden gebruikt om de gepresenteerde accomodaties te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten. Evenwel kunnen er variaties optreden tussen de gebruikte afbeeldingen, het tijdstip van de reservering en de dag van aankomst. Verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.Uitgebreide algemene voorwaarden - dit betreft een geautomatiseerde vertaling - hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Onderwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online worden gemaakt, via ons reserveringsplatform.


2. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.


3. Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerde vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


4. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online boeking geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de klantenservice, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

5. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen, zijnde de borg, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de reservering rechtstreeks worden geannuleerd bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden. Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

6. Verbruik van de dienst
In toepassing van de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een ​​politieformulier in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een ​​identiteitsbewijs te tonen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, zal het etablissement ertoe brengen de klant te verzoeken het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is gedaan. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe dit reglement na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als een regeling al is uitgevoerd .


7. Verantwoordelijkheid
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de fotod.w.z. grafische afbeeldingen en teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren, geven een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de aangeboden diensten, variaties kunnen optreden tussen het moment van boeking en de dag van verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een ​​reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.


8.Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk ter kennis worden gebracht.


9. Tarief
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur die op het boekingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale munteenheid van het etablissement, tenzij ter plaatse speciale bepalingen worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het btw-tarief zal automatisch worden doorberekend aan de prijzen die zijn aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zullen automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.


10. Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behoudens voorwaarden of speciale tarieven, per kredietkaart of privé-bankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door in de daarvoor bestemde ruimte (invoer beveiligd met SSL-codering) rechtstreeks het kaartnummer aan te geven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch aanmaken, het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.


11. Privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie:è verenigbaar met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met het klantenhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich in hun professionele hoedanigheid tegenover de vestiging verplicht om alle gegevensbeveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.


12. Bewijs
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.


13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan ​​elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt ​​van de daaruit voortvloeiende kosten.


14. Geschil
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument.


15. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op het boekingsformulier staan ​​de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, zijn de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.